Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

od do