Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Rejestracja pojazdu używanego (krajowego)
Data utworzenia
2013-07-11
Opis

REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU

 WYMAGANE DOKUMENTY (właściciel lub właściciele składają je osobiście lub działając za pomocą pełnomocnictwa)

Wypełniony i podpisany przez właściciela/ właścicieli wniosek oraz:

 • tablice rejestracyjne,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające
  o prawie własności),
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, należy również dołączyć pełnomocnictwo do dokonania stosownej czynności (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Komunikacji i Transportu w Świdniku, ul. Niepodległości 13, pokój nr 12 lub 13 
(w Wydziale Komunikacji i Transportu funkcjonuje system przywoławczy - po pobraniu stosownego biletu z biletomatu należy oczekiwać  na wezwanie głosowe na odpowiednie stanowisko) tel. 81 468-70-33 (lub -36).

Istnieje możliwość internetowej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu. 

OPŁATY:

Opłaty należy uiszczać na konto Starostwa Powiatowego w Świdniku nr 19 8689 0007 6001 3969 2000 0040 w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach o./ Świdnik.

Jeżeli właściciel pojazdu wnioskuje o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego oraz posiada czytelne i utrzymane w należytym stanie tablice rejestracyjne tzw. "Eurotablice", to uiszcza opłatę:

 • w wysokości 66,50 zł - w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów i braku konieczności wydania pozwolenia czasowego,
  lub
 • w wysokości 80,00 zł - w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów i konieczności wydania pozwolenia czasowego.

Jeżeli właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie nowego numeru rejestracyjnego, to uiszcza opłatę:

 • w wysokości 110,00 zł - w przypadku motorowerów, 
 • w wysokości 120,00 zł - w przypadku motocykli, przyczep i ciągników rolniczych,
 • w wysokości 160,00 zł - w przypadku pojazdów samochodowych.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17zł (dotyczy to pełnomocnictw udzielonych innej osobie niż małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo). Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta w Świdniku nr 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885 Bank PKO BP

 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku
o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu i zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu, w czasie oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny, jest dotychczasowy dowód rejestracyjny z adnotacją organu rejestrującego lub pozwolenie czasowe, które po upływie ok. 3 tygodni należy wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny.

Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków. W celu wymiany dokumentu właściciel/ właściciele powinien przedłożyć:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

UWAGA:

Informację na temat tego, czy nowo zamówiony dowód rejestracyjny jest już wyprodukowany przez PWPW w Warszawie, można sprawdzić na stronie internetowej 
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
  z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

 TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Świdnickiego w Świdniku.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

INNE INFORMACJE:

Przepisy Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz.1152 z dnia 16 lipca 2003 r.) określają, że spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione. Organem obowiązanym do dokonywania tych czynności jest między innymi organ właściwy
w sprawach rejestracji pojazdów.

Zgodnie z powyższym informuje się, że przy załatwianiu w tut. Wydziale spraw związanych z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdów, a także w związku
z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego, czy też jego wymianą, będzie przeprowadzana kontrola zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
W przypadku nie okazania przez osobę kontrolowaną dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym na piśmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Kubić Agnieszka
Dodano do BIP dnia: 2013-03-26 09:52:30