Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu zarejestrowanego pojazdu
Data utworzenia
2013-03-26
Opis

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU/ZBYCIU ZAREJESTROWANEGO POJAZDU

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz zawiadomienia wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie/zbycie pojazdu.

Uwaga: zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście (z dowodem osobistym), przesyła elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego) lub za pośrednictwem poczty (należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego nabycie/zbycie pojazdu).

W przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, należy również dołączyć pełnomocnictwo do dokonania stosownej czynności (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17zł (dotyczy to pełnomocnictw udzielonych innej osobie niż małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo).

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta w Świdniku nr 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885 Bank PKO BP

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Komunikacji i Transportu w Świdniku, ul. Niepodległości 13, pokój nr 12 lub 13 (w Wydziale Komunikacji i Transportu funkcjonuje system przywoławczy - po pobraniu stosownego biletu z biletomatu należy oczekiwać  na wezwanie głosowe na odpowiednie stanowisko  tel. 81 468-70-33 (lub -36).

Istnieje możliwość internetowej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu. 

 OPŁATY:

Za przyjęcie zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu nie pobiera się opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów (w przypadku przysłania zawiadomienia pocztą potwierdzenia nie wystawia się).

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

INNE INFORMACJE:

Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może być podstawą do przyjęcia zawiadomienia
o zbyciu pojazdu - w przypadkach takich zawiadomienie o zbyciu pojazdu można przyjąć dopiero w momencie przeniesienie własności pojazdu przez komisanta na nowego właściciela (a więc w momencie sprzedaży pojazdu z komisu) i jako dane nowego właściciela należy wówczas podać dane nabywcy (nie komisu).

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Kubić Agnieszka
Dodano do BIP dnia: 2013-03-26 10:13:51